KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 23 W SIEDLCACH

Nasze przedszkole- przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działanie twórcze.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

  1. Diagnozowanie i rozwijanie potencjału twórczego dzieci.
  2. Rozwijanie u dzieci postawy twórczej.
  3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci.
  4. Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie twórczej aktywności (słownej, plastycznej, muzycznej).
  5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu „twórczego dziecka”.
  6. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
  7. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
  8. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

ZASOBY LUDZKIE:

 

– wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,

– dobra współpraca ze specjalistami Poradni Psychologiczno- pedagogicznej: logopeda, psycholog, pedagog,

– dobra współpraca z rodzicami.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI:

 

I. Paca z dziećmi.

zadanie Forma realizacji termin odpowiedzialny ewaluacja
Adaptacja dziecka w przedszkolu. Realizacja programu adaptacyjnego- „Trudny początek”- pierwsze dni w przedszkolu”, którego celem jest wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych.

 

 

Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci i rodziców.

Od III każdego roku szkolnego.

 

Od III każdego roku szkolnego.

 

 

 

Cały rok.

Dyrektor

 

 

Nauczyciele dzieci nowo przyjętych.

Diagnoza zdolności  i umiejętności dzieci. Diagnoza zdolności, umiejętności oraz potrzeb poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej. Diagnoza wstępna, końcowa. Wszyscy nauczyciele.
Wspieranie rozwoju dziecka       w zakresie twórczej aktywności: słownej, muzycznej    i plastycznej. Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb potencjału dziecka.

 

 

Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej.

Na bieżąco.

 

 

 

Cały rok.

Dyrektor, wszyscy nauczyciele.

 

 

Wszyscy nauczyciele.

Rozwijanie zdolności i umiejętności dzieci. Różne formy aktywności dzieci: aktywność słowna, muzyczna, plastyczna i teatralna. Cały rok- zgodnie z planem pracy przedszkola oraz kalendarzem uroczystości przedszkolnych. Wszyscy nauczyciele.

II. Praca z rodzicami.

zadanie Forma realizacji termin odpowiedzialny ewaluacja
Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną. Ustalenie stałego dnia godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami.

 

Zapraszanie rodziców na „zajęcia otwarte”.

 

 

Organizowanie konsultacji ze specjalistami Poradni Psychologiczno- pedagogicznej.

 

 

Prezentowanie na łamach gazetek grupowych oraz stronie internetowej planów i działań przedszkola.

 

 

Prezentowanie rodzicom osiągnieć dzieci poprzez wystawy prac.

 

Aktywizowanie członków Rady rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.

IX każdego roku szkolnego.

 

Dwa razy w ciągu półrocza.

 

Zgodnie z planem.

 

 

 

Cały rok.

 

 

 

 

Cały rok.

 

 

Cały rok.

Wszyscy nauczyciele                i specjaliści.

 

Wszyscy nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, przewodnicząca Rady Rodziców.

 

 

 
Włączanie rodziców      w działania przedszkola. Współorganizowanie przedsięwzięć:

– „Cała Polska czyta dzieciom”,

– festyn integracyjny: Święto Rodziny,

– Wigilia przedszkolna,

– uczestniczenie w przedszkolnych konkursach i prezentacjach twórczych dzieci.

Cały rok według kalendarza uroczystości przedszkolnych. Dyrektor, wszyscy nauczyciele.  

III. Praca ze środowiskiem lokalnym:

zadanie Forma realizacji termin odpowiedzialny ewaluacja
Przybliżenie założeń pracy przedszkola         w środowisku lokalnym. Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne.

 

Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola.

 

Prezentowanie działalności przedszkola      w lokalnych mediach.

Cały rok.

 

 

 

Wg kalendarza uroczystości przedszkolnych.

Dyrektor, wszyscy nauczyciele.  
Wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jego specyfiki, osiągnieć oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej. Udział dzieci w uroczystościach                        i imprezach organizowanych w środowisku lokalnych mediach.

Udział dzieci w konkursach i festiwalach poprzez o zasięgu lokalnych i ogólnopolskim.

 

Upowszechnienie specyfiki przedszkola poprzez stronę internetową, gazetki przedszkolne.

     
Prezentacja dorobku artystycznego dzieci w lokalnym  środowisku. Udział dzieci w imprezach organizowanych przez środowisko lokalne:

– spartakiada sportowa,

– festiwal „Szła kolęda”,

– festiwal piosenki zdrowotnej,

– dni Siedlec,

– udział dzieci w konkursach plastycznych    o charakterze lokalnym i ogólnopolskim.

     
Współpraca          z innymi placówkami oświatowymi oraz działającymi na rzecz oświaty. Współpraca ze Szkołami Podstawowymi, do których będą uczęszczali wychowankowie   w celu łagodniejszego pokonywania „progu” między przedszkolem, a szkołą.

 

Współpraca z innymi przedszkolami realizującymi podobna koncepcję pracy      w celu wymiany doświadczeń, organizowanie międzyszkolnych konkursów.

 

Współpraca z biblioteką, uczestniczenie      w zajęciach bibliotecznych, konkursach organizowanych przez bibliotekę.

Według planu pracy przedszkola, miesięcznych planów pracy oraz zaproszeń. Wszyscy nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel- łącznik           z biblioteka.

 

Koncepcja pracy przedszkola nr 23 w Siedlcach została pozytywnie zaopiniowana przez Radę pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 9.09.2016r.

 

Koncepcja pracy Przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w statucie Przedszkola.