Opłaty

W roku szkolnym 2018/2019 opłaty są naliczane zgodnie z:

-Uchwała Nr XL VII/541/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siedlce

– zarządzenie Nr 2/2018r. Dyrektora MP nr23 w Siedlcach w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki, w tym ustalenie wysokości opłat za posiłki

 

Opłacie podlegają:

– Świadczenia opiekuńczo – wychowawcze w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci 3- 5 letnich

– żywienie dzieci : 5 zł stawka dzienna;

– dobrowolna składka na rzecz Rady Rodziców :

 

Opłaty wnosimy do 10-go każdego miesiąca w kasie przedszkola.