W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole kontynuuje realizację programu nauczania „Kocham Przedszkole”, którego autorkami są: Mirosława Anna Pleskot oraz Agnieszka Staszewska-Mieszek wydawnictwa WSiP. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku stanowi on uszczegółowienie Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego i ukierunkowany jest na wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka, zgodne z jego wiekiem. Program ukierunkowany jest na organizowanie sytuacji edukacyjnych, w trakcie których dziecko ma możliwość działać poznawczo oraz w trakcie których wzmacniana jest jego naturalna ciekawość.
W programie wyodrębniono osiem obszarów działalności dziecka, wraz z wyszczególnieniem zagadnień szczegółowych. Program uwzględnia wszystkie cele wychowania przedszkolnego – z jednej strony ukazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danego wieku, z drugiej zaś -stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Program w naszej placówce obejmuje dwie grupy wiekowe: 3-4-latki oraz 5-6-latki, który pozwala nauczycielowi w sposób elastyczny dostosowywać treści do dzieci młodszych i starszych w grupie wiekowej, którą prowadzi.
Realizacja programu „Kocham Przedszkole” pozwala na osiągnięcie przez dzieci pełnej gotowości do nauki szkolnej.